faq

01. Vanaf welk bedrag dient de wetgeving rond overheidsopdrachten gevolgd te worden?

Een eenvoudige vraag met een antwoord dikker dan de Van Dale. Maar kort gezegd is het grensbedrag € 30.000. Die € 30.000 staat voor het totale bedrag van de overeenkomst. Dat wil zeggen dat het geldt voor zowel contracten die per jaar gelden, als voor langer lopende contracten die op voorhand vastgelegd worden.

Een voorbeeld. U koopt voor € 12.000 aan matrassen per jaar, en u wil (omwille van eenvormigheid) een contract van 4 jaar afsluiten. Het contract is onderhevig aan de wetgeving, want kent een totaal van € 48.000.

Belangrij hierbij is dat u het contract niet als een product apart bekijkt, maar als een totaliteit (logische groepering) van producten. Bijvoorbeeld: werkkledij, verzorgingsmateriaal, medicatie, bedden, … of vers vlees in het algemeen (en niet bijvoorbeeld biefstuk).

Stelt u Koopkoepel aan als opdrachtencentrale, dan bent u sowieso in orde met de wetgeving.
Let op: "bestaande" contracten mogen maximaal lopen tot 30/06/2017, en moeten getekend zijn voor 01/07/2013.

02. Wanneer ik Koopkoepel aanstel als opdrachtencentrale, dien ik dan ook effectief aan te kopen?

Ja. Een aanstelling als opdrachtencentrale is in feite hetzelfde als zelf een overheidsopdracht uitvoeren. U bent zelf gehouden aan het resultaat. Bovendien is het zo dat een opdracht niet honoreren indruist tegen het principe van samenaankoop. Stel: Koopkoepel heeft een verkeerd volume doorgegeven, de leverancier kan zijn woord niet houden omdat hij verkeerde info heeft gekregen. Zo benadeelt u niet alleen de leverancier, maar vooral ook uw medeleden. En in de toekomst verliest Koopkoepel op die manier alle geloofwaardigheid. Dit is overigens een manier van werken die door alle professionele opdrachtencentrales wordt gehanteerd.

03. Kan ik later nog intreden?

Nee, dat is niet meer mogelijk - tenzij u nieuw lid bent. Betreft het dossier geen overheidsopdracht, maar een samenwerkingsovereenkomst/aanbod (waar Koopkoepel enkel in bemiddelt en dus geen overheidsopdracht is omdat dit voor de voorzieningen kan afgesloten worden op ‘aangenomen factuur’), dan kunt u wel nog laattijdig intekenen. Wij doen dit enkel bij moeilijk te beschrijven dossiers voor kleinere uitgaven per voorziening.

04. Mijn huidige leverancier geeft mij, na toewijzing van de opdracht waarin ik Koopkoepel aanstelde als opdrachtencentrale, dezelfde of betere voorwaarden. Kan ik daar dan nog op ingaan?

Nee, want intekenen op een opdracht van Koopkoepel is hetzelfde als zelf een overheidsopdracht uitschrijven. U kunt dit niet zomaar opzij schuiven, want dit is een bindende offerte. Bovendien is er geen enkele garantie dat het hier wel degelijk over dezelfde diensten/producten gaat, met dezelfde algemene, administratieve en technische voorwaarden.

05. Hoe lang mag een raamovereenkomst maximaal lopen?

De wetgever voorziet een maximale duur van 4 jaar (verlengingen inbegrepen). Dit vanuit de bezorgdheid dat de markt steeds moet openstaan voor iedereen en om concurrentie toe te laten. Van die wetgeving mag enkel worden afgeweken mits zeer gegronde redenen.

06. Hoe begin ik aan het zelf uitschrijven van een overheidsopdracht?

Koopkoepel voorziet tal van opleidingen , specifiek gericht op de kleinere opdrachten voor de zorg- en welzijnssector. Vanaf 01/07/2017 is de nieuwe wet overheidsopdrachten van toepassing. Koopkoepel maakt u wegwijs en begeleidt u hierin optimaal.

07. Ik heb horen waaien dat een bepaald dossier is toegewezen, maar ik vind het nergens terug op de website.

Dat kan. Na gunning in de Raad van Bestuur volgt een stand-still periode. Deze duurt minstens 15 dagen. Wordt er binnen die periode schorsing van het dossier gevraagd, dan kan deze periode gevoelig uitgebreid worden. Zolang een dossier niet op ‘gegund’ staat, kan deze beslissing dus herroepen worden.

08. Ik wil intekenen op een bepaald dossier. Kan dat nog?

Nee. In de periode tussen het sluiten van de intekenperiode en gunning kan er niet ingetekend worden en kan er ook geen laattijdige intekening aangevraagd worden. Gedurende deze periode wordt het bestek gepubliceerd, de offertes ingediend en beoordeeld.